Heeft u vragen? Neem dan contact op: 030 2270665

Uw pakket gratis bezorgd!

Voorwaarden voor handelaren

Wilt u beginnen met verkopen?
Begin dan nu!

Voorwaarden voor handelaren op DeDigitaleMarkt.nl

 1. De handelaar is een provisie verschuldigd van 10% (inclusief BTW) per verkocht product/bestelling die via het platform voor handelaar plaatsvinden
 2. Marktmeester heeft het recht van handelaar een borgsom te vragen voor inschrijving

Kort nadat een consument een product van handelaar op het platform heeft besteld en betaald, ontvangt handelaar een e-mail van het platform waarop van de consument zijn vermeld:

 1. Naam, adres, postcode, woonplaats
 2. Telefoonnummer (indien nodig i.v.m. aflevering product)
 3. E-mailadres (t.b.v. track & trace code)
 4. Het bestelde product c.q. bestelde producten en aantal bestelde producten
 5. Het bedrag dat de consument heeft betaald (inclusief eventuele verzendkosten)

De gegevens van de consument die handelaar van marktmeester ontvangt, mag handelaar alleen gebruiken om de overeenkomst tussen handelaar en consument uit te voeren. Handelaar mag de gegevens niet met een ander doel opslaan of voor enig ander doel gebruiken.

 1. Door plaatsing van een order door consument op het platform, komt een overeenkomst tussen handelaar en consument tot stand
 2. Handelaar verzendt een door de consument besteld product binnen 24 uur nadat handelaar de e-mail als vermeld in het artikel hiervoor van marktmeester heeft ontvangen. Het product zal verpakt worden op een manier die past bij het product. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele wettelijke eisen. Bij versproducten betekent dit dat deze worden geleverd overeenkomstig de HACCP voorwaarden. Verzending met een track & trace code verdient de voorkeur maar is niet verplicht. Bij verzending zonder track & trace code ligt het risico dat het product tijdens de bezorging verloren gaat bij handelaar en niet bij consument
 3. Handelaar zorgt er voor dat bij de verzending een duidelijke retourprocedure is gevoegd ter waarborging van de rechten van consument (zoals bedenktijd, deugdelijk product etc.)
 4. Handelaar vermeldt duidelijk of de kosten van een eventuele retourzending voor rekening komen van handelaar of consument

Marktmeester betaalt aan handelaar het bedrag uit dat marktmeester voor handelaar heeft ontvangen, waarbij met het volgende rekening moet worden gehouden:

 1. Marktmeester houdt op het bedrag 10% provisie in per verkocht product/bestelling
 2. Uitbetaling vindt eenmaal per week plaats, in de week na ontvangst van het bedrag door marktmeester
 3. Marktmeester mag op de uitbetaling uitgaven inhouden die marktmeester voor handelaar heeft gedaan
 4. Marktmeester mag met uitbetalingen wachten indien marktmeester wordt betrokken in een geschil tussen handelaar en consument tot het bedrag waarover het geschil kan gaan. Is marktmeester redelijkerwijs gehouden aan consument een vergoeding of terugbetaling te doen in dat geschil, dan is marktmeester gerechtigd deze vergoeding in te houden op de uiteindelijke uitbetaling
 5. Eventuele terugbetalingen door handelaar aan consument, verlagen de provisie niet

 1. Handelaar is verplicht zelf alle wettelijke bepalingen na te komen en te zorgen dat consument alle rechten worden verleend waarop de consument volgens de wet aanspraak kan maken. Dit betekent o.a.:
  • er is sprake van koop op afstand. Een particuliere consument heeft meestal 14 dagen bedenktijd
  • handelaar zorgt er voor dat een particuliere consument een product waarvoor bedenktijd geldt binnen de wettelijke bedenktijd aan handelaar kan retourneren
  • een consument heeft recht op een deugdelijk product
  • handelaar verleent een consument wettelijke garantie en staat in voor de deugdelijkheid van het door handelaar geleverde product
  • bij de levering van voedingsmiddelen voldoet de handelaar aan de HACCP regels
 2. Handelaar zorgt er voor dat consument binnen 4 dagen na retourontvangst van de producten de koopsom terug ontvangt als consument gebruik maakt van het wettelijk recht op bedenktijd
 3. Heeft handelaar aan marktmeester niet laten weten dat de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van consument komen, dan vergoedt handelaar aan consument ook de kosten van de retourzending binnen de bedenktijd
 4. Handelaar streeft er in het algemeen naar klachten van consumenten binnen 48 uur na ontvangst van de klacht op te lossen

 1. Marktmeester zorgt er voor dat handelaar gebruik kan maken van het platform. Marktmeester streeft daarbij een perfecte bereikbaarheid van het platform na, maar is niet aansprakelijk indien het platform op enig moment niet bereikbaar is of niet functioneert
 2. Marktmeester zal het platform up-to-date houden en zal proberen nieuwe functionaliteiten toe te voegen
 3. Marktmeester streeft er naar de producten van handelaar zo aantrekkelijk als mogelijk te presenteren. Als handelaar dat wil, kan marktmeester handelaar ondersteunen bij de presentatie. Bijvoorbeeld door te adviseren inzake teksten en foto’s
 4. Marktmeester heeft het recht producten van handelaar van het platform te verwijderen, bijvoorbeeld als:
  • over producten meerdere klachten binnen zijn gekomen
  • de producten niet voldoen aan de omschrijvingen of foto’s op het platform
  • producten niet legaal in Nederland en/of België verkocht mogen worden
  • sprake is van namaak merkproducten
  • producten door handelaar elders goedkoper worden aangeboden
  • producten als aanstootgevend kunnen worden aangemerkt
  • producten niet geschikt zijn voor verzending
  • geen controle voor verzending van producten mogelijk is op bijvoorbeeld een geldende leeftijdslimiet

 1. De overeenkomst tussen marktmeester en handelaar wordt aangegaan voor een periode van 6 maanden. De overeenkomst wordt na afloop van deze periode automatisch voor 6 maanden verlengd, tenzij handelaar of marktmeester de overeenkomst 2 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst opzegt
 2. Opzegging van de overeenkomst kan plaatsvinden bij aangetekend schrijven of e-mail mits de ontvangst daarvan uitdrukkelijk door de andere partij wordt bevestigd (geen automatische ontvangstbevestiging)
 3. De overeenkomst wordt per direct beëindigd zonder dat enig recht op teruggaaf bestaat als:
  • handelaar op grond van artikel 9.e. door marktmeester wordt uitgesloten van het platform
  • handelaar failliet wordt verklaard
  • handelaar overlijdt
  • marktmeester vanaf 7 dagen nadat marktmeester door handelaar in gebreke is gesteld aantoonbaar in gebreke blijft
  • handelaar tussentijdse wijziging van deze voorwaarden niet aanvaardt

Marktmeester kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die handelaar lijdt doordat marktmeester tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst

De handelaar die gebruik wil maken van het platform moet zich registreren bij de marktmeester. Een handelaar wordt alleen ingeschreven als tenminste de volgende gegevens worden verstrekt:

 1. Recent uittreksel Handelsregister of inschrijvingsnummer handelsregister KvK
 2. Recent legitimatiebewijs van degene die namens de handelaar en volgens het handelsregister bevoegd is de handelaar te vertegenwoordigen
 3. Het fysieke adres waar handelaar is gevestigd (in Nederland of België)
 4. Het postadres van handelaar
 5. Het telefoonnummer van handelaar waarop hij tussen 9 en 18.00 uur tenminste 90% van de tijd bereikbaar is
 6. Het IBAN-nummer en de tenaamstelling van de bankrekening van handelaar
 7. Het BTW-nummer van handelaar

Markmeester kan naar eigen inzicht aanvullende gegevens verlangen van handelaar. Marktmeester is niet verplicht een inschrijving van handelaar te accepteren.

Marktmeester kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die handelaar lijdt doordat marktmeester tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst

Om het marktgevoel via het platform zo veel als mogelijk te benaderen, geldt voor de plaatsing van producten het volgende:

 1. Handelaar mag onbeperkt producten aanbieden
 2. De producten behoren tot eenzelfde branche of categorie van producten
 3. Handelaar geeft bij plaatsing aan hoeveel producten hij op voorraad heeft en dient deze producten exclusief voor marktmeester in voorraad te houden, zodat het platform hiermee rekening kan houden
 4. De producten worden ter plaatsing aangeboden aan marktmeester. Marktmeester zorgt er vervolgens voor dat de producten van dinsdag tot en met zaterdag vanaf 10.00 uur op het platform voor consumenten zichtbaar zijn, mits de producten tenminste 20 uur eerder aan marktmeester zijn aangeboden
 5. Producten dienen te voldoen aan alle wettelijke eisen, mogen niet aanstootgevend zijn, mogen geen misbruik maken van omstandigheden en mogen geen inbreuk maken op intellectuele eigendoms-, merk- en/of auteursrechten etc.
 6. Handelaar dient aan marktmeester de foto’s, omschrijving, de prijs en andere gegevens te verstrekken waarmee het product op het platform geplaatst kan worden. Worden naast de prijs afzonderlijk verzendkosten in rekening gebracht, dan dient handelaar ook de verzendkosten aan marktmeester door te geven
 7. Handelaar geeft aan marktmeester tevens door of de kosten van een eventuele retourzending voor rekening komen van handelaar of van consument
 8. De foto’s en teksten die handelaar aan marktmeester verstrekt dienen juist te zijn en mogen niet van een vergelijkbaar product zijn van een ander merk o.i.d. Op de foto’s en teksten mogen geen auteursrechten of andere rechten van derden rusten als door plaatsing op het platform het auteursrecht of andere rechten van die derden wordt geschonden.
 9. Producten die handelaar op het platform plaatst mogen door handelaar of andere ondernemingen waarover handelaar zeggenschap heeft, elders niet voor een lagere prijs worden aangeboden
 10. Op het platform worden voor handelaar geen links naar andere sites of locaties geplaatst

Op deze voorwaarden zijn Nederlands recht van toepassing

 1. Om producten te plaatsen op het platform kan gebruik worden gemaakt van het volgende e-mailadres: zakelijk@dedigitalemarkt.nl of door in te loggen op dedigitalemarkt.nl
 2. Marktmeester is op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummers: +31653778553 (John Gruter)
 3. Beëindiging van de overeenkomst kunt u per post zenden naar: DeDigitaleMarkt.nl, Strijkviertel 36-F 3454 PM De Meern of per e-mail naar: zakelijk@dedigitalemarkt.nl
Gratis verzending

Op alle producten

Retourneren

Binnen 14 dagen na aankoop

Garantie

op al onze producten

100% Beveiligd betalen

iDeal / Paypal / Bancontact

© De Digitale Markt 2020 – Alle rechten voorbehouden